Zásady ochrany osobních údajů

ENGLISH BELLOW!

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://shop.hellsbells.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Během návštěvy naší stránky, budeme sledovat:

 • Již zobrazené produkty: tyto informace můžeme použít k zobrazení již prohlédnutých produktů.
 • Lokace, IP adresa a typ prohlížeče: tyto údaje používáme např. pro spočítání daní a poštovného
 • Adresa dodání: O zadání tohoto údaje Vás žádáme z důvodu předběžné kalkulace ceny za dopravu dříve, než vytvoříte objednávku a bude Vám zasláno zboží.

Soubory cookie také používáme ke sledování obsahu košíku při procházení našich stránek.

Pokud u nás budete nakupovat, vyžádáme si od vás informace jako jsou vaše jméno, fakturační adresa, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo, kreditní karta/platební údaje a také volitelné informace o vašem účtu jako jsou uživatelské jméno a heslo. Tyto informace budou použity k účelům jako např.:

 • Zaslat informace o vašem účtu a objednávce
 • Odpovědět na vaše požadavky včetně vrácení peněz a reklamací
 • Zpracovat platbu a předejít podvodům
 • Nastavit váš účet v našem obchodě
 • Dodržujte veškeré právní předpisy, které máme, například výpočet daní
 • Zlepšete nabídku našich obchodů
 • Zasílat marketingové zprávy v případě, že se je rozhodnete odebírat.

Pokud vytvoříte účet, uložíme vaše jméno, adresu, email a telefonní číslo, které budou použity v budoucnu pro vyplnění stránky pokladny.

Vaše informace obykle ukládáme po dobu, po kterou je používáme k účelům, pro které byly vyžádány a poté již není právně nutné je uchovávat. Kupříkladu informace o objednávce uchováváme po dobu XXX let kvůli daňovým a účetním účelům. Tyto informace obsahují vaše jméno, email, fakturační a doručovací adresu.

Budeme rovněž uchovávat komentáře či recenze, pokud se je rozhodnete zveřejnit.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Narazíte-li na kontaktní formulář, chceme po vás jméno, váš e-mail a zprávu. Tu pak posíláme na mail rockinpub@hellsbells.cz.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Vaše data využíváme opravdu jen k vyřízení vašich objednávek, takže se opravdu nemusíte bát, že bychom vaše telefony předali třetím stranám. Vaše údaje držíme jen po dobu nezbytně nutnou k vyřízení objednávky.

S kým sdílíme vaše údaje

S nikým vaše data nesdílíme, používáme je výhradně pro vyřízení vašich objednávek. Přístup k datům má jen velmi omezené množství lidí.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Vaše kontaktní údaje

Ukládáme pouze data, která jsou nutná pro vyřízení vaší objednávky, a to:

 • Jméno a příjmení,
 • adresa,
 • e-mail,
 • telefon,
 • transakční údaje (tedy číslo účtu, název PayPal konta, IP adresu).

Máte-li přecijen jakékoliv dotazy, napište nám mail na rockinpub@hellsbells.cz nebo webmaster@hellsbells.cz.

Dodatečné informace

Jak chráníme vaše osobní údaje

Do spravování objednávek má přístup pouze omezené množství osob a stránky jsou chráněné pomocí certifikátu.

Jaké máme postupy při úniku informací

Pokud by se tak stalo, najedeme zdroj a problém odstraníme.

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Od žádných, osobní údaje máme pouze od vás.

Jaké automatizované rozhodnutí provádíme a/nebo profilujeme uživatelská data

Tyto informace dále nepoužíváme.


Who we are

Our web address is: https://shop.hellsbells.cz.

What personal information we collect and why we collect it

While visiting our site, we will monitor:

 • Products already viewed: we can use this information to display products that have already been viewed.
 • Location, IP address and browser type: we use this data, for example, to calculate taxes and postage
 • Delivery address: We ask you to enter this information due to the preliminary calculation of the price for transport before you create the order and the goods will be sent to you.

Files Cookies also use to monitor the cart while browsing our site.

If you shop with us, we will ask you for information such as your name, billing address, delivery address, email address, telephone number, credit card / payment details, as well as optional information about your account such as username and password. This information will be used for purposes such as:

 • Submit your account and order information
 • Respond to your requests, including refunds and complaints
 • Process payment and prevent fraud
 • Set up your account in our store
 • Follow all the laws we have, such as calculating taxes
 • Improve the offer of our stores
 • Send marketing messages if you decide to subscribe to them.

If you create an account, we will store your name, address, email and telephone number, which will be used in the future to fill in the cash register page.

We usually store your information for as long as we use it for the purposes for which it was requested, after which it is no longer legally necessary to keep it. For example, we keep order information for XXX years for tax and accounting purposes. This information includes your name, email, billing and shipping address.

We will also retain comments or reviews if you choose to post them.

Comments

When visitors add a comment to this site, the data displayed in the comment form is collected, as well as the visitor’s IP address and the user agent string that defines the browser, which helps to detect spam.

Service Gravatar may be provided by an anonymous chain made up of your email address (also called hashes ), which allows to determine if this service you use. Gravatar’s privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After your comment is approved, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Average

If you are uploading images to this site, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS). Site visitors can download and view any location data from images on the site.

Contact forms

If you come across a contact form, we want your name, your e-mail and a message. We then send this to the mail rockinpub@hellsbells.cz.

Cookies

If you add a comment to our site, you can allow the storage of names, email addresses and websites in cookies . In this way, we try to increase your comfort, when you write a new comment, you will not have to fill in this information again. These cookies will have a lifespan of one year.

If you visit our login page, we set temporary cookies to verify that your browser accepts cookies . This cookie does not contain any personal data and will be canceled when the browser is closed.

When logging in, we will also set several cookies for storing your login data and for setting the screen display. Login cookies have a lifespan of two days and display settings cookies have a lifespan of one year. If you confirm the „Remember me“ option, your login will take two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be deleted.

If you edit or publish an article, another cookie will be stored in your browser . This cookie does not contain any personal data and simply indicates the ID of the post you just edited. It will expire after 1 day.

Embedded content from other sites

Posts on this site may contain embedded content (such as videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the same way as if a visitor visited another website.

This website may collect data about you, use cookies , insert additional tracking from third parties and monitor your interaction with this embedded content, including tracking the interaction with embedded content if you have an account and are logged in to the website.

Analytics

We really only use your data to process your orders, so you really don’t have to worry about handing over your phones to third parties. We hold your data only for the time strictly necessary to process the order.

Who we share your information with

We do not share your data with anyone, we use it exclusively to process your orders. Only a very limited number of people have access to data.

How long we keep your data

If you add a comment, the comment and its metadata will be kept indefinitely. The data is stored for the purpose of automatically recognizing and approving all subsequent comments, instead of holding them in the moderation queue.

For users who register on this site (if they have this option), we also store personal information that they provide in their user profile. All users can view, edit or delete their personal information at any time (except that they cannot change their username). Webmasters can also view and edit this information.

What are your rights?

If you have an account on this site or have added comments here, you can request to receive an export file for the personal information we hold about you, including any information you have provided to us. You can also request the removal of any personal information we hold about you. This option does not include data that we are required to retain for administrative, legal or security reasons.

Where do we send your data?

Visitor comments can be checked through an automated spam detection service that can be located abroad.

Your contact details

We only store the data that is necessary for the processing of your order, namely:

 • Name and surname,
 • address,
 • e-mail,
 • phone,
 • transaction data (ie account number, PayPal account name , IP address).

If you have any questions, write us an email at rockinpub@hellsbells.cz or webmaster@hellsbells.cz.

Additional information

How we protect your personal information

Only a limited number of people have access to order management, and the site is protected by a certificate.

What information leakage procedures do we have

If this happens, we will find the source and eliminate the problem.

From which third parties do we obtain personal data?

From none, we only have personal information from you.

What automated decisions do we make and / or profile user data

We no longer use this information.

Jste starší 18 let? Prodáváme i alkohol, proto potřebujeme potvrzení, že jste dospělí.
cs_CZČeština