Terms and Conditions

ENGLISH BELLOW!

1 EUR = 25 CZK

Na e-shopu používáme výše uvedený kurz. Berte to prosím na vědomí.
We use the exchange rate mentioned above. Please keep this in mind when purchasing.

I.
Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Název e-shopu: Hells Bells SHOP
Provozovatel: Pekelný zvon s.r.o.
Sídlo/Bydliště: Na Bělidle 27, Praha 5
ID: 09436073
Telefon: 603428783
Email: rockinpub@hellsbells.cz
(dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese shop.hellsbells.cz (dále jen „internetový obchod“).
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.
Informace o zboží a cenách
Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV.
Zákaznický účet
Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.
Platební podmínky a dodání zboží
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2001864408/2010 vedený u FIO banky,
prostřednictvím platební brány PayPal,
prostřednictvím platební brány Stripe.
Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
V případě bezhotovostní platby převodem je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce, prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil, nebo kurýrem (pouze Praha, po předchozí domluvě).
Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího. 
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
Vyhrazujeme si právo nedoručovat do zemí, kam je problém poslat jakoukoliv zásilku. Tato objednávka může být z naší strany stornována (s plnou náhradou vaší platby).
Vzhledem k tomu, že naše zboží nemá EAN kód, tak do vybraných zemí nemůžeme nic doručovat (např. Švýcarsko).
Zříkáme se zodpovědnosti za zboží zabavené místní samosprávou (celním úřadem).

VI.
Odstoupení od smlouvy
Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, dodávce novin, periodik nebo časopisů,
dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít libovolný vzorový formulář. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII.
Práva z vadného plnění
Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
výměnu za nové zboží,
opravu zboží,
přiměřenou slevu z kupní ceny,
odstoupení od smlouvy.
Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
pokud má zboží podstatnou vadu,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
při větším počtu vad zboží.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
Volbu způsobu reklamace má kupující.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII.
Doručování
Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX.
Osobní údaje
Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

IX.
Mimosoudní řešení sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.
Závěrečná ustanovení
Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15.10.2020


I.
Basic provisions
These general business conditions (hereinafter referred to as „business conditions“) are issued in accordance with § 1751 et seq. Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (hereinafter referred to as the “Civil Code”)

Name of e-shop: Hells Bells SHOP
Operator: Pekelný zvon sro
Seat / Residence: Na Bělidle 27, Prague 5, Czech Republic
Company ID: 09436073
Phone: +420603428783
Email: rockinpub@hellsbells.cz
(hereinafter referred to as the „seller“)

These terms and conditions govern the mutual rights and obligations of the seller and a natural person who enters into a purchase contract outside his business as a consumer or within his business (hereinafter „buyer“) through a web interface located on the website available at the internet address shop.hellsbells.cz (hereinafter referred to as the „online store“). The provisions of the business conditions are an integral part of the purchase contract. Deviating provisions in the purchase contract take precedence over the provisions of these terms and conditions. These terms and conditions and the purchase contract are concluded in the Czech language.  

II.
Information about goods and prices
Information about goods, including the prices of individual goods and their main properties, are given for individual goods in the online store catalog. The prices of the goods are stated including value added tax, all related fees and costs for the return of the goods, if the goods cannot, by their nature, be returned by ordinary mail. The prices of the goods remain valid as long as they are displayed in the online store. This provision does not preclude the conclusion of a purchase contract under individually agreed conditions. All presentation of goods placed in the online store catalog is of an informative nature and the seller is not obliged to enter into a purchase agreement regarding these goods. Information on the costs associated with the packaging and delivery of goods is published in the online store. Information on costs associated with the packaging and delivery of goods listed in the online store is valid only in cases where the goods are delivered within the territory of the Czech Republic. Any discounts on the purchase price of the goods cannot be combined with each other, unless the seller agrees otherwise with the buyer.  

III.
Order and conclusion of the purchase contract
The costs incurred by the buyer in the use of means of distance communication in connection with the conclusion of the purchase contract (costs of internet connection, costs of telephone calls), shall be borne by the buyer himself. These costs do not differ from the basic rate. The buyer orders the goods in the following ways: through his customer account, if he has made a previous registration in the online store, by filling out an order form without registration. When placing an order, the buyer chooses the goods, the number of pieces of goods, the method of payment and delivery. Before sending the order, the buyer is allowed to check and change the data he entered in the order. The buyer sends the order to the seller by clicking on the button. The data provided in the order are considered correct by the seller. The condition for the validity of the order is the completion of all mandatory data in the order form and confirmation from the buyer that he has read these terms and conditions. Immediately after receiving the order, the seller will send the buyer a confirmation of receipt of the order to the e-mail address that the buyer entered when ordering. This confirmation is automatic and is not considered a contract. Attached to the confirmation are the current business conditions of the seller. The purchase contract is concluded only after the acceptance of the order by the seller. Notice of receipt of the order is delivered to the buyer’s e-mail address. / Immediately after receiving the order, the seller will send the buyer a confirmation of receipt of the order to the e-mail address that the buyer entered when ordering. This confirmation is considered as the conclusion of the contract. Attached to the confirmation are the current business conditions of the seller. The purchase contract is concluded by confirming the order by the seller to the e-mail address of the buyer. In the event that any of the requirements specified in the order cannot be met by the seller, he will send the amended offer to the buyer’s e-mail address. The amended offer is considered a new draft of the purchase contract and in such a case the purchase contract is concluded by the buyer’s confirmation of acceptance of this offer to the seller to his e-mail address specified in these terms and conditions. All orders accepted by the seller are binding. The buyer can cancel the order until the buyer receives a notification of receipt of the order by the seller. The buyer can cancel the order by phone to the phone number or e-mail of the seller specified in these terms and conditions. In the event that there is an obvious technical error on the part of the seller when stating the price of goods in the online store or during ordering, the seller is not obliged to deliver the goods to the buyer for this obviously erroneous price, even if the buyer was sent an automatic confirmation these terms and conditions. The seller informs the buyer of the error without undue delay and sends the amended offer to the buyer to his e-mail address. The amended offer is considered a new draft of the purchase contract and in such a case the purchase contract is concluded by a confirmation of acceptance by the buyer to the e-mail address of the seller. 

IV.
Customer account
Based on the buyer’s registration made in the online store, the buyer can access his customer account. The buyer can order goods from his customer account. The buyer can also order goods without registration.
When registering in the customer’s account and when ordering goods, the buyer is obliged to state all data correctly and truthfully. The buyer is obliged to update the data specified in the user account in the event of any change. The data provided by the buyer in the customer account and when ordering goods are considered correct by the seller.
Access to the customer account is secured by username and password. The buyer is obliged to maintain confidentiality regarding the information necessary to access his customer account. The seller is not responsible for any misuse of the customer account by third parties. The buyer is not entitled to allow the use of the customer account to third parties. The seller may cancel the user account, especially if the buyer no longer uses his user account, or if the buyer violates its obligations under the purchase agreement or these terms and conditions. The buyer acknowledges that the user account may not be available around the clock, especially with regard to the necessary maintenance of hardware and software equipment of the seller, or. necessary maintenance of third party hardware and software. 

V.
Payment conditions and delivery of goods
The price of goods and any costs associated with the delivery of goods under the purchase agreement may be paid by the buyer in the following ways:
cashless transfer to the seller’s bank account No. 2001864408/2010 kept at FIO bank, through the PayPal payment gateway and throught the Stripe payment gateway. Together with the purchase price, the buyer is obliged to reimburse the seller the costs associated with the packaging and delivery of goods in the agreed amount. Unless expressly stated otherwise below, the purchase price also includes the costs associated with the delivery of goods. In the case of non-cash payment by bank transfer, the purchase price is payable within 3 days of concluding the purchase contract. In the case of payment through the payment gateway, the buyer follows the instructions of the relevant electronic payment provider. In the case of non-cash payment, the buyer’s obligation to pay the purchase price is fulfilled when the relevant amount is credited to the seller’s bank account. The seller does not require any advance payment or other similar payment from the buyer. Payment of the purchase price before sending the goods is not a deposit. According to the Act on the Registration of Sales, the seller is obliged to issue a receipt to the buyer. At the same time he is obliged to register the received revenue with the tax administrator online, in case of technical failure within 48 hours the goods are delivered to the buyer to the address specified by the buyer, via the consignment to the address of the dispenser specified by the buyer or by courier (Prague only, by prior arrangement ). The choice of delivery method is made during the ordering of goods. The costs of delivery of goods depending on the method of dispatch and receipt of goods are specified in the buyer’s order and in the order confirmation by the seller. If the mode of transport is contracted on the basis of a special request of the buyer, the buyer bears the risk and any additional costs associated with this mode of transport. If, according to the purchase contract, the seller is obliged to deliver the goods to the place specified by the buyer in the order, the buyer is obliged to take over the goods upon delivery. In the event that for reasons on the part of the buyer it is necessary to deliver the goods repeatedly or in a different way than specified in the order, the buyer is obliged to pay the costs associated with repeated delivery of goods, respectively. costs associated with another method of delivery. Upon receipt of the goods from the carrier, the buyer is obliged to check the integrity of the packaging of the goods and in case of any defects immediately notify the carrier. In the case of finding a violation of the packaging indicating unauthorized entry into the shipment, the buyer does not have to take over the shipment from the carrier. The seller will issue a tax document – invoice to the buyer. The tax document is sent to the buyer’s e-mail address. The buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price for the goods, including delivery costs, but first by taking over the goods. Liability for accidental destruction, damage or loss of the goods passes to the buyer at the time of receipt of the goods or the moment when the buyer was obliged to take over the goods, but did not do so in violation of the purchase contract.  
We reserve the right not to deliver to countries where it is a problem to send any shipment. This order can be canceled by us (with full refund of your payment). Due to the fact that our goods do not have an EAN code, we cannot deliver anything to selected countries (eg Switzerland). We disclaim liability for goods seized by the local government (customs office).

VI.
Withdrawal from the contract The
buyer, who has concluded a purchase contract outside his business activities as a consumer, has the right to withdraw from the purchase contract.
The period for withdrawal from the contract is 14 days from the date of receipt of goods, from the date of receipt of the last delivery of goods if the subject of the contract is several types of goods or delivery of several parts, from the date of receipt of the first delivery of goods if the subject of the contract is regular repeated delivery of goods.
The buyer may not, inter alia, withdraw from the purchase contract if the services were fulfilled with his prior express consent before the expiry of the withdrawal period and the seller informed the buyer before concluding the contract that in such a case he has no right to withdraw from the contract. , the price of which depends on the fluctuations of the financial market independently of the will of the seller and which may occur during the withdrawal period,
the supply of alcoholic beverages, which may be delivered after thirty days and whose price depends on the fluctuations of the financial market independent of the will of the seller, on the delivery of goods that have been modified according to the wishes of the buyer or for his person, the delivery of perishable goods, as well as goods that were irretrievably mixed with other goods after delivery, delivery of goods in closed packaging, which the buyer removed from the packaging and hygienic reasons, it cannot be returned, the
delivery of an audio or video recording or a computer program , if it violated their original packaging, delivery of newspapers, periodicals or magazines,
delivery of digital content, if it was not delivered on tangible media and was delivered with the prior express consent of the buyer before the expiration of the contract and the seller informed the buyer before concluding the contract In this case, he has no right to withdraw from the contract, in other cases specified in § 1837 of the Civil Code. In order to comply with the withdrawal period, the buyer must send a statement of withdrawal within the withdrawal period. To withdraw from the purchase contract, the buyer can use any sample form. Withdrawal from the purchase contract will be sent by the buyer to the e-mail address of the seller specified in these terms and conditions. The seller will immediately confirm to the buyer the acceptance of the form. The buyer who has withdrawn from the contract is obliged to return the goods to the seller within 14 days of withdrawal from the contract to the seller. The buyer bears the costs associated with the return of goods to the seller, even if the goods can not be returned due to their nature by regular mail. If the buyer withdraws from the contract, the seller will return to him immediately, but no later than 14 days from the withdrawal from the contract, all funds, including delivery costs, which he received from him, in the same way. The seller will return the money received to the buyer in another way only if the buyer agrees and if he does not incur additional costs. If the buyer has chosen other than the cheapest method of delivery of goods offered by the seller, the seller will reimburse the buyer the cost of delivery of goods in the amount corresponding to the cheapest offered method of delivery of goods. If the buyer withdraws from the purchase contract, the seller is not obliged to return the funds received to the buyer before the buyer hands over the goods or proves that he sent the goods to the seller. The buyer must return the goods to the seller undamaged, unworn and uncontaminated and, if possible, in the original packaging. The seller is entitled to unilaterally set off the right to compensation for damage caused to the goods against the buyer’s right to a refund of the purchase price. The seller is entitled to withdraw from the purchase contract due to the sale of stock, unavailability of goods, or when the manufacturer, importer or supplier of goods has interrupted the production or import of goods. The seller immediately informs the buyer via the e-mail address specified in the order and returns within 14 days of notification of withdrawal from the purchase contract all funds, including delivery costs received from him under the contract, in the same way or in the manner specified by the buyer . 

VII.
Rights from defective performance The seller is responsible to the buyer that the goods are free of defects upon receipt. In particular, the seller is responsible to the buyer that at the time the buyer took over the goods, the goods have the properties agreed upon by the parties and, in the absence of agreement, the properties described by the seller or manufacturer or expected by the buyer with regard to the nature of the goods and advertising. the goods are fit for the purpose stated by the seller for their use or for which goods of this type are usually used, the goods correspond in quality or design to the agreed sample or model, if the quality or design was determined according to the agreed sample or model, the goods are in the appropriate quantity, measure or weight and the goods comply with the requirements of the legislation. The seller has obligations from defective performance at least to the extent that the obligations from defective performance of the manufacturer persist. The buyer is otherwise entitled to exercise the right to a defect that occurs in consumer goods within twenty-four months of receipt. If, in accordance with other legislation, the period for which the goods can be used is indicated on the goods sold, on their packaging, in the instructions attached to the goods or in advertising, the provisions on the quality guarantee shall apply. By guaranteeing the quality, the seller undertakes that the goods will be suitable for use for the usual purpose for a certain period of time or that they will retain their usual properties. If the buyer has rightly criticized the seller for the defect of the goods, the period for exercising the rights from the defective performance or the warranty period does not run for the period during which the buyer cannot use the defective goods. The provisions set out in the preceding paragraph of the Terms and Conditions shall not apply to goods sold at a lower price for a defect for which a lower price was agreed, to wear and tear caused by its normal use, to used goods for a defect corresponding to the degree of use or wear , or if it follows from the nature of the goods. The right of defective performance does not belong to the buyer, if he knew before taking over the goods that the goods have a defect, or if the buyer himself caused the defect. In the event of a defect, the buyer may submit a complaint to the seller and request an exchange for new goods, repair of goods, a reasonable discount on the purchase price, withdrawal from the contract. The buyer has the right to withdraw from the contract if the goods have a material defect, if he can not use the thing properly for the recurrence of defects or defects after repair, with a larger number of defects of the goods. Substantial is a breach of contract which the breached party already knew or should have known at the time the contract was concluded that the other party would not have entered into the contract if it had foreseen the breach. In the case of a defect that means a minor breach of contract (regardless of whether the defect is remediable or irremediable), the buyer is entitled to eliminate the defect or a reasonable discount on the purchase price. If a remediable defect has occurred repeatedly after repair (usually a third claim for the same defect or a fourth for different defects) or the goods have a large number of defects (usually at least three defects simultaneously), the buyer has the right to claim a discount on the purchase price, exchange of goods or withdraw from the contract. When making a complaint, the buyer is obliged to inform the seller which right he has chosen. A change of choice without the consent of the seller is possible only if the buyer has requested the correction of a defect that proves to be irreparable. If the buyer does not choose his right from a material breach of contract in time, he has the same rights as in the case of a minor breach of contract. If repair or replacement of the goods is not possible, upon withdrawal from the contract, the buyer may demand a refund of the purchase price in full. If the seller proves that the buyer knew about the defect of the goods before taking over or caused it himself, the seller is not obliged to comply with the buyer’s claim. The buyer cannot claim discounted goods for the reason for which the goods are discounted. The seller is obliged to accept the complaint in any establishment in which the acceptance of the complaint is possible, or in the registered office or place of business. The seller is obliged to issue to the buyer a written confirmation of when the buyer exercised the right, what is the content of the complaint and what method of handling the complaint the buyer requires, as well as confirmation of the date and method of handling the complaint, including confirmation of repair and duration, or written justification. rejection of the complaint. The seller or an employee authorized by him will decide on the complaint immediately, in complex cases within three working days. This period does not include the time appropriate to the type of product or service required for a professional assessment of the defect. Complaints, including the elimination of defects, must be resolved immediately, no later than 30 days from the date of the complaint, unless the seller and the buyer agree on a longer period. The expiration of this period in vain is considered a material breach of contract and the buyer has the right to withdraw from the purchase contract. The moment of claim is considered to be the moment when the expression of the will of the buyer (exercise of the right from defective performance) occurs to the seller. The seller informs the buyer in writing about the result of the complaint. The right of defective performance does not belong to the buyer, if the buyer knew before taking over the thing that the thing has a defect, or if the buyer caused the defect himself. In the case of a justified complaint, the buyer has the right to reimbursement of purposefully incurred costs incurred in connection with the complaint. This right can be exercised by the buyer with the seller within one month after the expiration of the warranty period, otherwise the court does not have to grant it. The buyer has the choice of the method of complaint. The rights and obligations of the contracting parties regarding the rights arising from defective performance are governed by Sections 1914 to 1925, Sections 2099 to 2117 and Sections 2161 to 2174 of the Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection. Other rights and obligations of the parties related to the seller’s liability for defects are regulated by the seller’s complaint procedure. 

VIII.
Delivery
The Contracting Parties may deliver all written correspondence to each other by electronic mail.
The buyer delivers correspondence to the seller to the e-mail address specified in these terms and conditions. The seller delivers correspondence to the buyer to the e-mail address specified in his customer account or in the order.  

IX.
Personal data
All information provided by the buyer in cooperation with the seller is confidential and will be treated as such. Unless the buyer gives written permission to the seller, the seller will not use the buyer’s data other than for the purpose of performance of the contract, except for e-mail addresses to which commercial communications may be sent, as this procedure is permitted by law unless expressly rejected. These communications may only concern similar or related goods and may be unsubscribed at any time in a simple manner (by sending a letter, e-mail or by clicking on a link in the commercial communication). The e-mail address will be kept for this purpose for a period of 3 years from the conclusion of the last contract between the contracting parties.

IX.
Out-of-court settlement of disputes
The Czech Trade Inspection Authority with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, IČ: 000 20 869, internet address: https://adr.coi.cz/cs is responsible for out-of-court settlement of consumer disputes arising from the purchase contract . The online dispute resolution platform at http://ec.europa.eu/consumers/odr can be used to resolve disputes between the seller and the buyer under a purchase agreement. European Consumer Center Czech Republic with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internet address: http://www.evropskyspotrebitel.cz is a contact point pursuant to Regulation (EU) No. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21. May 2013 on the settlement of consumer disputes online and on amending Regulation (EC) no. 2006/2004 and Directive 2009/22 / EC (Regulation on consumer ODR online). The seller is entitled to sell goods on the basis of a trade license. Trade licensing is performed within the scope of its competence by the relevant trade licensing office. To a limited extent, the Czech Trade Inspection Authority also supervises compliance with Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection.    

X.
Final provisions
All agreements between the seller and the buyer are governed by the laws of the Czech Republic. If the relationship established by the purchase contract contains an international element, then the parties agree that the relationship is governed by the law of the Czech Republic. This does not affect the consumer’s rights arising from generally binding legal regulations.
In relation to the buyer, the seller is not bound by any codes of conduct in the sense of the provisions of § 1826 par. e) of the Civil Code. All rights to the seller’s website, in particular the copyright to the content, including page layout, photos, movies, graphics, trademarks, logos and other content and elements, belong to the seller. It is forbidden to copy, modify or otherwise use the website or any part thereof without the consent of the seller. The seller is not responsible for errors caused by third party interventions in the online store or as a result of its use contrary to its purpose. When using the online store, the buyer may not use procedures that could adversely affect its operation and may not perform any activity that could allow him or third parties to interfere or use the software or other components that make up the online store and use the online store, or its parts or software in such a way that would be contrary to its purpose or purpose. The buyer hereby assumes the risk of a change of circumstances in the sense of § 1765 paragraph 2 of the Civil Code. The purchase contract, including business conditions, is archived by the seller in electronic form and is not accessible. The wording of the terms and conditions may be changed or supplemented by the seller. This provision does not affect the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the terms and conditions. 

These terms and conditions take effect on 15.10.2020

Are you adult? We also sell alcohol, so we need confirmation that you are an adult.
en_USEnglish